Profesjonalizm i wysoka
kultura współpracy

Potrzeby biznesowe Klientów traktuję priorytetowo. Prawo jest narzędziem wspierającym cele klientów, w tym cele biznesowe.

Sprawdź

zasady współpracy

Kancelaria adwokacka, której założycielem i właścicielem jest adwokat Karolina Haczkiewicz, świadczy profesjonalne usługi prawne zarówno na rzecz klientów indywidualnych, jak i podmiotów instytucjonalnych – podmiotów gospodarczych.

Współpracę rozpoczynamy od 3 prostych kroków:

Krok pierwszy:

określenie potrzeb
klienta

Krok drugi:

analiza sytuacji faktycznej
oraz udzielenie informacji prawnej,
w ramach której wyjaśniamy stan
prawny sprawy

Krok trzeci:

przedstawienie
możliwych kierunków
działania

Świadczenie pomocy prawnej obejmuje:

Zaufanie
& dyskrecja

Tajemnica adwokacka stoi na straży interesu Klienta

specjalizacje

Adwokat Karolina Haczkiewicz świadczy stałą i kompleksową obsługę prawną na rzecz przedsiębiorców, klientów korporacyjnych oraz klientów indywidualnych. Specjalizuje się w obsłudze procesów sądowych – cywilnych (sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie, o zapłatę), karnych (obrona oskarżonego, reprezentacja pokrzywdzonego), gospodarczych (windykacja, sprawy o zapłatę) oraz bieżącej obsłudze przedsiębiorców.

spory sądowe w sprawach
cywilnych, administracyjnych

Reprezentacja klienta obejmuje skierowanie sprawy do sądu, reprezentację podczas rozpraw, składanie środków odwoławczych do sądu wyższej instancji. Reprezentacja przed sądem obejmuje także udział w negocjacjach, próbach ugodowych i postępowaniach mediacyjnych, doradztwo w zakresie potencjalnych środków ochrony prawnej i oceny szans ich powodzenia. W postępowaniach administracyjnych reprezentacja klienta obejmuje zastępstwo przed organami administracji publicznej, zaś w postępowaniach sądowo-administracyjnych obejmuje zapewnienie zastępstwa procesowego przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Prawo umów

Sporządzanie i opiniowanie umowy cywilnoprawnych pomiędzy podmiotami prywatnymi oraz w obrocie gospodarczym w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Udział w negocjacjach mających za cel doprowadzenie do zawarcia umów. Świadczenie pomocy prawnej na etapie realizacji umów. Doradztwo również przy sporach wynikłych na tle interpretacji zapisów kontraktowych.

Prawo handlowe
(prawo spółek)

Prowadzenie pełnej i bieżącej obsługi prawnej spółek prawa handlowego, poprzez doradztwo przy wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej, przygotowywanie dokumentacji rejestrowej, tworzenie dokumentacji korporacyjnej w pełnym zakresie (księgi udziałów i akcji, regulaminy działania, protokoły posiedzeń organów). Obsługa walnych zgromadzeń, zgromadzeń wspólników, posiedzeń zarządów oraz rad nadzorczych, przygotowanie bądź analizę przedłożonych projektów uchwał pod względem prawnym w celu zapewnienia ich biznesowej skuteczności. Doradztwo przy przekształceniach podmiotów gospodarczych, podziałach. Świadczenie pomocy prawnej w procesie.

Prawo rodzinne

Reprezentacja klienta w sprawach rodzinnych w trakcie trwania małżeństwa, rozwody, separacje, alimenty, władza rodzicielska, wspólnota małżeńska i jej zniesienie. Sprawy majątkowe osób bliskich: podział majątku, zniesienie współwłasności, pożyczki, umowy dożywocia, zasiedzenia.

Prawo spadkowe

Reprezentacja klienta w sprawach związanych z prawem spadkowym: testamenty, darowizny, zachowki, dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku.

Spory sądowe w
sprawach karnych

Reprezentacja klienta obejmuje reprezentację osób fizycznych, przedsiębiorców i ich przedstawicieli w postępowaniach karnych prowadzonych przed organami ścigania i sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym. Kancelaria występuje zarówno w roli obrońcy jak i pełnomocnika pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych. Reprezentacja obejmuje działanie przed organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze, przed Sądami I i II instancji oraz sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstw na szkodę klientów oraz uczestniczenie w czynnościach procesowych na wszystkich etapach postępowania.

Zadośćuczynienie i odszkodowania

Świadczenie kompleksowych usług doradztwa prawnego podmiotom ubiegającym się o odszkodowania i zadośćuczynienia na etapach postępowania polubownego, sądowego i egzekucyjnego. Dochodzenie roszczeń od ubezpieczycieli i sprawców szkód.

Windykacja wierzytelności

Dochodzenie w imieniu klienta roszczeń finansowych na wszystkich etapach postępowania: w postępowaniu polubownym, sądowym (cywilnym i karnym), zabezpieczającym i egzekucyjnym. Sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstw na szkodę klientów w związku z dochodzoną wierzytelnością. Reprezentacja klientów na etapie postepowania egzekucyjnego oraz przy zgłaszaniu wierzytelności w ramach postępowań upadłościowych i likwidacyjnych.

„Ignorantia iuris nocet”

Nieznajomość prawa szkodzi

szkolenia prawne

Nieznajomość prawa szkodzi. Mając na uwadzę prawdziwość tej starej, łacińskiej paremii prawniczej, kancelaria przygotowała ofertę specjalistycznych szkoleń prawnych, które pozwolą na lepszą orientację w zawiłościach pratwniczych przepisów.

Szkolenia adresowane są do:

  • > osób prowadzących działalność gospodarczą
  • > osób zajmujących stanowiska kierownicze w przedsiębiorstwach
  • > osób pełniących funkcje członków organów spółek
  • > pracowników działów personalnych

Tematyka szkoleń:

Tematyka szkoleń może być ustalana indywidualnie na podstawie konkretnych potrzeb klienta. Przykładowe tematy szkoleń: zdolności podmiotów do kontraktowania, podstawy formułowania umów cywilnoprawnych, sposobów zabezpieczenia przyszłych wierzytelności, sposobów udzielania zabezpieczeń, spraw kadrowych

Oszczędność
czasu & pieniędzy

Stała obsługa prawna minimalizuje ryzyko
wystąpienia sporów sądowych.

wynagrodzenie

Kancelaria stosuje trzy podstawowe sposoby wynagradzania za nasze usługi:

Wynagrodzenie
godzinowe

Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od liczby godzin poświęconych danej sprawie

Wynagrodzenie
ryczałtowe

Wysokość wynagrodzenia określona jest stałą miesięczną stawką

Preferowane przy stałej i długoterminowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych

Wynagrodzenie
za sprawę

Ustalane indywidualnie w zależności od wartości przedmiotu sporu, rodzaju sprawy lub stopnia skomplikowania stanu faktycznego sprawy

Dodatkowo część wynagrodzenia może stanowić premia za wynik sprawy. Wynagrodzenie może również stanowić kombinację wymienionych powyżej sposobów wynagradzania.

Adw.

Karolina Haczkiewicz

Dotychczasową pracę zawodową koncentrowała wokół miasta Wrocławia, a od 2014 r. rozpoczęła pracę na terenie Kotliny Kłodzkiej. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Studiowała prawo w języku angielskim na Uniwersytecie im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie w ramach stypendium zagranicznego. Siedmioletnie doświadczenie zawodowe zdobywała w ramach współpracy m.in. z wrocławskimi kancelariami adwokackimi specjalizującymi się w prawie gospodarczym oraz w ramach stałej obsługi spółek prawa handlowego, wielokrotnie uczestniczyła w procesach negocjacji umów zawieranych w obrocie gospodarczym. Jest współautorem książki – komentarza do tzw. „nowej ustawy deweloperskiej” czyli ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Posiada doświadczenie w obsłudze klientów indywidualnych – zarówno w sprawach karnych oraz cywilnych. Świadczy pomoc prawną w języku polskim i angielskim. W roku 2015 ukończyła swój pierwszy maraton i w planach na najbliższe lata ma już kolejne.

Zaufali nam

Kontakt:

Kancelaria Adwokacka
adwokat Karolina Haczkiewicz

Kancelaria adwokacka ma swoją siedzibę w Kłodzku, jednakże działamy na terenie całego województwa dolnośląskiego, w szczególności na terenie powiatu kłodzkiego, ząbkowickiego, dzierżoniowskiego, świdnickiego, wałbrzyskiego i wrocławskiego.

Zapraszam Państwa do współpracy.

ul. Czeska 21, 57–300 Kłodzko

(+48) 505 994 059

kh@kancelaria-haczkiewicz.pl

NIP: 6452423498, REGON: 362094064

Godziny pracy kancelarii:
pon. - pt. w godzinach od 9.00 do 16.00

Zachęcam do uprzedniego umówienia się na termin spotkania.

Wiadomość została wysłana